1-000
1-001

Zarządzanie strategiczne

1-002

Zarządzanie operacjami

1-003

Konsulting IT

1-004

Restrukturyzacje

Previous Next

Pakiety usług

Zobacz pakiety usług konsultingowych dla Twojego biznesu

Foreign Investors

Looking for partners in Poland or CEE? We will help you to explore the market

Konsulting - abonament

Pomóż sobie i pracownikom rozwiązywać bieżące problemy

Ciekawe projekty
Pod adresem http://www.openrun.pl/ogloszenia/innowacje chcilibyśmy zamieszczać ciekawe oferty nowych, innowacyjnych pomysłów i produktów. Jeśli...
Konsulting dla gmin
Sytuacja gospodarcza wymusza na gminach oszczędności i szukanie dodatkowych źródeł przychodów. W zdecydowanie lepszym położeniu są gminy,...
Analizy i projektowanie
Jeśli masz pomysł na oprogramowanie lub technologię i szukasz pomocy przy realizacji jeśli widzisz, że brakuje Ci narzędzia informatycznego, a...
System zgłoszeń
Uruchomiliśmy specjalny system zgłoszeń dla klientów, którym zależny na szybkiej usłudze konsultingowej. Zainteresowany? - Przejdź do Systemu...
Restrukturyzacje
Sytuacja wymaga od Ciebie dokonania wielu zmian w krótkim czasie? Obawiasz się braku zaangażowania pracowników? Czy menadżerom średniego...
Przykład "Strategii..." dla gmin
Z uwagi na rosnące zainteresowanie usługą konsultingową dla gmin przedstawiamy przykładowy zestaw zagadnień, jakie mogą znaleźć się w...
Nowy dział - Ogłoszenia
Rozpoczynamy publikację ogłoszeń związanych z inwestycjami, prowadzeniem firm, innowacyjnością, rozwojem i działalnością gospodarczą....
Wersja mobilna
Pod adresem m.openrun.pl Uruchomiliśmy wersję mobilną strony OpenRun Consulting. Doceniamy to, że nasi klienci są w ciągłym ruchu. Dzięki...
Dobra książka
Dla wszystkich interesujących się tematyką zarządzania i jakości polecamy książkę dr Andrzeja Bliklego "Doktryna jakości".
Trend Compendium 2030
RolandBerger opublikował raport dot. rozwoju trendów globalnych zatytułowany Trend Compendium 2030. Polecamy lekturę tego opracowania.

Skrót wiadomości


 • Projekt przewiduje tworzenie Rejestru Nale¿no¶ci Publicznoprawnych, co rozszerzy zakres dostêpnych danych o d³u¿nikach. Chodzi o informacje dotycz±ce zaleg³o¶ci takich jak zobowi±zania podatkowe, kary administracyjne, nale¿no¶ci celne i grzywny.

 • Rz±d przyj±³ we wtorek projekt przepisów, które stanowi± cze¶æ tzw. pakietu 100 zmian dla firm. Resort rozwoju, który przygotowa³ nowe regulacje, twierdzi, ¿e maj± one uczyniæ administracjê bardziej przyjazn± dla obywatela.

 • Chodzi o projekt zmian w dyrektywie, który ma pomóc w zamkniêciu luk wykorzystywanych przez firmy dzia³aj±ce w UE i poza ni±. Dotyczy on tzw. struktur hybrydowych, które wystêpuj±, gdy ró¿ne kraje stosuj± ró¿ne zasady opodatkowania niektórych dochodów lub podmiotów.

 • Komitet, który przygotowywa³ projekt ustawy twierdzi jednak, ¿e ocena Prokuratury Krajowej to nadinterpretacja.

 • Niskie koszty produkcji, konkurencyjno¶æ, wsparcie pañstwa ze strony dyplomacji ekonomicznej oraz pomoc w rozwoju dzia³alno¶ci na konkretnych rynkach – to g³ówne czynniki sukcesu polskich firm za granic±, o których w programie #dzieñdobryPolsko mówi³ Robert Antczak, Dyrektor w Pionie Bankowo¶ci Biznesowej i Korporacyjnej BZ WBK. Ekspert zwraca³ te¿ uwagê na najwiêksze zagro¿enia, z jakimi mierz± siê polscy przedsiêbiorcy za granic± oraz prognozowa³ poziom eksportu w...

 • Je¶li TK uzna zaskar¿one przepisy za niekonstytucyjne, pokrzywdzeni przedsiêbiorcy wyst±pi± o odszkodowania od Skarbu Pañstwa.

 • - Nasz± ide± by³o stworzenie marki dla ludzi, którzy szukaj± niezwyk³ych rzeczy w produktach codziennego u¿ytku – mówi± Karolina Kukliñska-Kosowicz i Pawe³ Kosowicz, w³a¶ciciele firmy Yope. Ich pomys³ na biznes to naturalne kosmetyki. - Nasze produkty opieraj± siê na trzech g³ównych wyró¿nikach. S± nimi design, zapach oraz ekologiczno¶æ - wyliczaj± w³a¶ciciele. Yope to ma³a polska firma, która chce konkurowaæ z zagranicznymi koncernami. Ju¿ dzi¶...

 • W 2017 r. do salonów sprzedaży Opla wjedzie następca popularnego modelu Insignia. Insignia Grand Sport jest konstrukcją o wiele bardziej zaawansowaną od poprzedniczki. Czy będzie hitem wśród sprzedaży flotowej?

 • Klimatyzacja nie tylko musi być

 • Dawno temu ludzie borykający się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami byli spychani na margines życia społecznego. Ostatnie lata pokazują, że takie osoby są coraz bardziej doceniane, m.in. na rynku pracy, gdzie nie są z góry skreślane. Nawet wręcz przeciwnie

 • Lublin jest największym miastem po prawej stronie Wisły, nazywany jest stolicą wschodniej Polski. Miasto stanowi centrum województwa lubelskiego i pełni rolę administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum regionu. Wielowiekowa historia miasta, jego położenie geograficzne sprawiają, że jest to jedno z ładniejszych polskich miast.

 • Kupno mieszkania na rynku pierwotnym wiąże się z wieloma dylematami. I nie chodzi tylko o wybór odpowiedniego lokum. Trzeba też zastanowić się chociażby nad sfinansowaniem inwestycji, czy wykończeniem mieszkania.

Polish Czech English German Lithuanian Russian Slovak

Newsletter:

 

 

Nasi partnerzy

Q100
Training Systems
Audytel
Stopczyk-Mikulski

Obszary funkcjonalne

Zarządzanie
Sprzedaż i eksport
Marketing
Logistyka i zakupy


 

 

Wersja mobilna  |  Cookies  |  Kontakt  |  Prywatność      


StartEmailRSSOpenRun Consulting @ FacebookOpenRun Consulting @ TwitterKontakt via Skype