Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego
1-000
1-001

Zarządzanie strategiczne

1-002

Zarządzanie operacjami

1-003

Konsulting IT

1-004

Restrukturyzacje

Previous Next

Pakiety usług

Zobacz pakiety usług konsultingowych dla Twojego biznesu

Foreign Investors

Looking for partners in Poland or CEE? We will help you to explore the market

Konsulting - abonament

Pomóż sobie i pracownikom rozwiązywać bieżące problemy

Ciekawe projekty
Pod adresem http://www.openrun.pl/ogloszenia/innowacje chcilibyśmy zamieszczać ciekawe oferty nowych, innowacyjnych pomysłów i produktów. Jeśli...
Konsulting dla gmin
Sytuacja gospodarcza wymusza na gminach oszczędności i szukanie dodatkowych źródeł przychodów. W zdecydowanie lepszym położeniu są gminy,...
Analizy i projektowanie
Jeśli masz pomysł na oprogramowanie lub technologię i szukasz pomocy przy realizacji jeśli widzisz, że brakuje Ci narzędzia informatycznego, a...
System zgłoszeń
Uruchomiliśmy specjalny system zgłoszeń dla klientów, którym zależny na szybkiej usłudze konsultingowej. Zainteresowany? - Przejdź do Systemu...
Restrukturyzacje
Sytuacja wymaga od Ciebie dokonania wielu zmian w krótkim czasie? Obawiasz się braku zaangażowania pracowników? Czy menadżerom średniego...
Przykład "Strategii..." dla gmin
Z uwagi na rosnące zainteresowanie usługą konsultingową dla gmin przedstawiamy przykładowy zestaw zagadnień, jakie mogą znaleźć się w...
Nowy dział - Ogłoszenia
Rozpoczynamy publikację ogłoszeń związanych z inwestycjami, prowadzeniem firm, innowacyjnością, rozwojem i działalnością gospodarczą....
Wersja mobilna
Pod adresem m.openrun.pl Uruchomiliśmy wersję mobilną strony OpenRun Consulting. Doceniamy to, że nasi klienci są w ciągłym ruchu. Dzięki...
Dobra książka
Dla wszystkich interesujących się tematyką zarządzania i jakości polecamy książkę dr Andrzeja Bliklego "Doktryna jakości".
Trend Compendium 2030
RolandBerger opublikował raport dot. rozwoju trendów globalnych zatytułowany Trend Compendium 2030. Polecamy lekturę tego opracowania.

Skrót wiadomości


  • Ma³y ZUS dla najmniejszych przedsiêbiorców. Rz±d obieca³ i jest. Tylko ¿e nie dla wszystkich i nie "z automatu". Masz nieca³y tydzieñ, ¿eby zg³osiæ to w ZUS-ie. Je¶li tego nie zrobisz albo siê spó¼nisz, to co miesi±c zap³acisz kilkaset z³otych wiêcej. - Spora czê¶æ przedsiêbiorców mo¿e przeoczyæ ten termin - ostrzega Jeremi Mordasewicz, doradca zarz±du Konfederacji Lewiatan.

  • Nowelizacja ustaw podatkowych zawieraj±ca ulgê w podatku CIT i PIT na innowacje, czyli IP box wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2019 r. Obni¿ony zosta³ do 5 proc. CIT i PIT dla tych podmiotów, które uzyskuj± przychody z komercjalizacji w³asno¶ci intelektualnej, poinformowa³a minister przedsiêbiorczo¶ci i technologii Jadwiga Emilewicz.

  • Tzw. ma³y ZUS, czyli ustawa wprowadzaj±ca ni¿sze sk³adki ZUS dla najdrobniejszych przedsiêbiorców, wejdzie w ¿ycie 1 stycznia 2019 r.

  • Kolejki w sklepach bywaj± tak du¿e, a stanie w nich tak irytuj±ce, ¿e pewnie czê¶æ z Was rozmawia o nich z rodzin± przy ¶wi±tecznym, suto zastawionym stole. Okazuje siê, ¿e prawdziw± przyczyn± kolejek mo¿e byæ ¼le u³o¿ony grafik pracowników. Jest narzêdzie, które mo¿e to zmieniæ, a wymy¶li³a je Polka.

  • Niezale¿nie od tego, czy zobaczymy wkrótce "twardy brexit", czy te¿ Wielka Brytania opu¶ci Uniê Europejsk± na bazie osi±gniêtego porozumienia, polskie firmy maj± jeszcze czas i mo¿liwo¶ci, by przygotowaæ siê na niedogodno¶ci zwi±zane ze zmian± warunków handlu z UK, uwa¿a dyrektor generalny Ebury Polska Jakub Makurat.

  • Precedensowy wyrok w sprawie o przed³u¿enie blokady konta wyda³ Wojewódzki S±d Administracyjny w Warszawie. Eksperci komentuj± go jednoznacznie: podatnik jest bezbronny wobec dzia³añ skarbówki, a w polu typowania oszustów mo¿e siê znale¼æ w³a¶ciwie ka¿dy.

  • Z preferencyjnych po¿yczek i porêczeñ unijnych w ramach projektu Jeremie2 skorzysta³o od sierpnia 2017 roku 1000 firm w Wielkopolsce, do których trafi³o ponad 162 mln z³, poda³ Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). S± to ¶rodki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO), którymi zarz±dza BGK.

Polish Czech English German Lithuanian Russian Slovak

Newsletter:

 

 

Nasi partnerzy

Q100
Training Systems
Audytel
Stopczyk-Mikulski

Obszary funkcjonalne

Zarządzanie
Sprzedaż i eksport
Marketing
Logistyka i zakupy


 

 

Wersja mobilna  |  Cookies  |  Kontakt  |  Prywatność      


StartEmailRSSOpenRun Consulting @ FacebookOpenRun Consulting @ TwitterKontakt via Skype