Pakiety usług

Zobacz pakiety usług konsultingowych dla Twojego biznesu

Foreign Investors

Looking for partners in Poland or CEE? We will help you to explore the market

Konsulting - abonament

Pomóż sobie i pracownikom rozwiązywać bieżące problemy

Kolejne zmiany w abonamencie RTV

Senatorowie z Platformy Obywatelskiej przygotowali projekt zmian w ustawie o opłatach abonamentowych, który ułatwi życie starszym abonentom.

Aktualnie ustawa przewiduje zwolnienie z opłat dla osoby, która ukończyła 75 lat życia. O ile zwolnienie rzeczywiście obowiązuje, o tyle wiąże się jednak z pewnym utrudnieniem. Starsza osoba musi bowiem udać się na pocztę i tam złożyć oświadczenie o ukończeniu wieku, uprawniającego do tego aby nie płacić abonamentu.

Senatorowie proponują, aby takie zwolnienie nastąpiło z urzędu – jeśli osoba ukończy wskazany wiek, nie będzie musiała dokonywać żadnych formalności – poczta załatwi to za nią.

Przypomnijmy, że zwolnienie z opłaty abonamentowej dotyczy:

 • osoby, co do których orzeczono o: 
  • zaliczeniu do I grupy inwalidów lub 
  • całkowitej niezdolności do pracy, lub 
  • znacznym stopniu niepełnosprawności, lub 
  • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • osoby, które ukończyły 75 lat; 
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego; 
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu ;
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %; 
 • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 
 • osoby: 
  • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej,
  • spełniające kryteria dochodowe, określone w  o świadczeniach rodzinnych, 
  • bezrobotne, o których w ustawie  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku,
  • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
  • posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych.

Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych zobowiązane są zgłosić placówce pocztowej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła. Dotyczy to także osób starszych – a to chcą zmienić senatorowie PO.

Zmiany wiążą się także z koniecznością udostępniania Poczcie Polskiej numerów PESEL abonentów.

(pg)

Źródło:  http://e-prawnik.pl/wiadomosci/zmiany-w-prawie/kolejne-zmiany-w-abonamencie-rtv.html

Polish Czech English German Lithuanian Russian Slovak

Obszary funkcjonalne

Zarządzanie
Sprzedaż i eksport
Marketing
Logistyka i zakupy


 

 

Wersja mobilna  |  Cookies  |  Kontakt  |  Prywatność      


StartEmailRSSOpenRun Consulting @ FacebookOpenRun Consulting @ TwitterKontakt via Skype